logo
Archivy
Zřizovatelem této příspěvkové organizace je Středočeský kraj
zrizovatel
Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

plakat plakat

Přínosným partnerem pro náš dětský domov je Nadační fond Veroniky Kašákové.


Prohlášení

Prohlášení o zpracování osobních údajů (GDPR)

Základní škola a Dětský domov Sedlec – Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech (např. případ vedení dokumentace školy). Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schrány, ID wt9xdgs, emailem na adrese info@zsddprestavlky.cz nebo poštou na adrese Základní škola a Dětský domov Sedlec – Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace, 257 91 Sedlec – Prčice.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobních údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je:
Mgr. Veronika Randová
tel. 317 834 317, email veronika.randova@seznam.cz
k zastižení v kanceláři školy v pracovní dny 6:30 – 14:30 hodin

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

 • jméno a příjmení;
 • rodné číslo;
 • státní občanství;
 • místo narození;
 • místo trvalého pobytu, popř. místo pobytu na území České republiky;
 • údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání;
 • datum zahájení vzdělávání ve škole;
 • údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole;
 • vyučovací jazyk;
 • údaje o znevýhodnění žáka;
 • údaje o mimořádném nadání žáka;
 • údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení;
 • údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání;
 • datum ukončení vzdělávání ve škole a údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední nebo vyšší odborné škole ukončeno.

Výše vymezené údaje se dále v souladu s ustanovením § 28 odst. 5 zák, č, 561/2004 Sb. a zák. č. 109/2002 Sb. předávají MŠMT, Policii ČR, příslušnému OSPOD, soudu, apod.

Směrnice k ochraně osobních údajů dle GDPR

Další informace ohledně GDPR – p. Randová.

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Základní škola a Dětský domov Sedlec – Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace, dále jen „škola“ se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky http://www.zsddprestavlky.cz/

Webové stránky školy se snaží o co nejlepší přístupnost svého obsahu i funkčnosti, a tak vyhovovat zásadám Pravidel tvorby přístupného webu.

Informace prezentované v jiných formátech

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu PDF, výjimečně i DOC, DOCX, XLS, XLSX, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader.

Microsoft Word Viewer

Acrobat Reader

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených adresujte na níže uvedené kontakty.

Kontakt

Základní škola a Dětský domov Sedlec-Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace
Přestavlky 1, 257 91 Sedlec – Prčice
Telefon: 317 834 317
E-mail: info@zsddprestavlky.cz

TOPlist