logo
Archivy
Zřizovatelem této příspěvkové organizace je Středočeský kraj
zrizovatel
Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

plakat plakat

Přínosným partnerem pro náš dětský domov je Nadační fond Veroniky Kašákové.


Plány akcí 2022/2023

Hlavní úkoly výchovně vzdělávací práce na dětském domově (VVP)

 • – vytvářet optimální podmínky pro všestranný rozvoj svěřených dětí
 • – připravit děti na samostatný život po opuštění DD
 • – zajistit všestrannou péči o svěřené děti ve stabilním a podnětném prostředí s cílem
 • – VVP zaměřit všestranně a splnit cíl výchovy – výchova všestranně, harmonicky rozvinutá osobnost
 • – obsah VVP respektuje a plní požadavky jednotlivých věkových skupin
 • – ve VVP využívat vhodné, osvědčené ale i nové metody, formy a prostředky výchovné práce, tyto přizpůsobit věku a schopnostem dětí kvalitní
 • – VVP garantovat všestranný a harmonický rozvoj svěřených dětí
 • – zaměřit se na osobnost dětí a pěstovat u nich kvalitní hodnotový systém pro život
 • – osobním příkladem upřímné a důsledné komunikace dbát na dodržování dohodnutých pravidel stanovených VŘ DD
 • – vybudování pocitu svědomí a na základě toho vytvářet hodnoty, jako jsou – otevřenost, čestnost, spravedlnost, přátelství, slušné chování akceptované společnosti
 • – vést děti ke zdravému životnímu stylu a smysluplnému trávení volného času a tím bojovat proti negativním jevům, sebepoškozování, rasové nesnášenlivosti atd.
 • – zkvalitnit spolupráci s rodinami dětí, získat rodiče ke spolupráci, vtáhnout je do procesu výchovy a převýchovy dítěte, působit na rodiče, aby udržovali pravidelný styk s dítětem – dopisy, návštěvy, telefonáty apod. – jednotnost výchovného působení
 • – u starších dětí, provádět přípravu na odchod z ústavu a s předstihem hovořit o jeho zařazení do samostatného života – otázky bydlení, zaměstnání, zainteresovat děti a požadovat jeho aktivní přístup k jeho problémům – Bydlení na půl cesty
 • – zapojovat děti DD do veřejného dění mimo zařízení
 • – individuální přístup k dětem
 • – podpora nadaných dětí
 • – výměna zkušeností s ostatními DD, spolupráce s institucemi – OSPOD, PČR, DPA, PPP, SPC, DDÚ, apod.
 • – spolupráce DD s veřejností a prezentace DD na veřejnosti – výstavky prací, spolupráce s obcí a nadacemi aj.
 • – uplatňování prvků rodinné výchovy v celém systému VVP – sebeobslužné činnosti, žehlení, úklid svých pokojů, vaření ve skupinách, vytváření kladného vztahu k DD a k jeho vybavení
 • – spolupracovat s rodinami dětí v rámci možností a využít toto ve výchovném procesu, v případě absence rodiny spolupracovat se soc. pracovnicemi
 • – maximálně se zaměřit na kvalitní spolupráci se ZŠ, SOU, které naše děti navštěvují
 • – klást důraz na kvalitní přípravu na vyučování

Výchovné prostředky

Činnosti odpočinkové, rekreační, zájmová činnost, příprava na vyučování, sebeobslužné a

společensky prospěšné činnosti, činnosti vedoucí ke zdravému životnímu stylu a materiální péči

Formy výchovy

Rozhovory, výlety, exkurze, četba, testy, společné oslavy, sportovní a kulturní akce, sledování dění ve společnosti – televize, tisk, soutěže, uplatňování individuálních zájmů, diskuse, besedy na téma, práce v zájmových kroužcích na DD i mimo DD

Metody

Vysvětlování, rozhovor, cvičení a navykání, interaktivní hry, hodnocení chování – slovně, odměnou, působení na děti při činnostech výchova příkladem vychovatele apod.

Integrace dětí do širšího sociálního prostředí

Zapojení dětí a zařízení do společenského dění a činností mimo DD

 • – spolupráce se školami, které naše děti navštěvují – ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice, SOU Sedlčany, SOU Benešov, jiné spřátelené dětské domovy – turnaje, soutěže, setkávání se na společných akcích
 • – zájmové kroužky mimo náš DD
 • – spolupráce s obcí, ve které žijeme – účast na akcích obce, pomoc při udržování pořádku v obci – brigády, úklidy veřejných prostranství v obci, vystoupení našich dětí na kulturních akcích pro obec
 • – spolupráce se sponzory, s nadacemi aj. organizacemi

Zapojení do projektů

Nadace Terezy Maxové dětem

Posláním nadace je umožnit každému dítěti prožít spokojené a bezpečné dětství v rodinném prostředí a dát znevýhodněným dětem šanci na lepší život.

V oblasti ústavní výchovy nadace podporuje vzdělávání dětí a rozvoj jejich dovedností, a poskytuje jim tak lepší šanci na produktivní a naplněný život po opuštění dětského domova.

#jsemlaskavec – Nadace Karla Janečka

Projekt pro děti ve věku 6 – 15 let, ve kterém si vyzkouší vykonat nezištný laskavý skutek v rámci Světového dne laskavosti 13.11..

Cílem je zviditelnit důležitost tématu laskavosti v současném světě a inspirovat veřejnost.

Bude se vybírat z těchto laskavostí:

 • – ukliďme okolí své školy či vyberte jiné libovolné místo
 • – uspořádejte sbírku starého oblečení a věnujte ho potřebným
 • – najděte si ve vašem okolí zvířecí útulek a nabídněte jim svoji pomoc
 • – udělejte radost lidem z Domova pro seniory
 • – vykonejte laskavý skutek dle vlastního nápadu

Restart –  Nadační fond Veroniky Kašákové

Cílem je pomoc dětem prostřednictvím návštěv odborných koučů a terapeutů v dětských domovech, po dobu půl roku, kteří budou pracovat s dětmi na odbourání negativních vzorců z dětství, traumat, ale také na získání sebevědomí a sebelásky, zjištění vlastních silných stránek a přípravě na odchod z dětského domova.

Patřím mezi ostatní – rozvoj gramotnosti a praktických dovedností žáků z dětských domovů –  IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s. (EU, MŠMT)

Cílem je podpora rovných příležitostí žáků prostřednictvím rozvoje čtenářské gramotnosti, rozvoje matematické gramotnosti, rozvoje sociálních a občanských kompetencí a praktických dovedností ve formě volnočasových kroužků v dětských domovech a školách cílové skupiny.

 • – aktivity podporující silné stránky žáka – kroužek zahrnující aktivity k sebepoznání žáků zábavnou zážitkovou formou, součástí může být i předprofesní příprava pro žáky (víkendová akce 1x za pololetí)
 • – rozvoj exekutivních dovedností – volitelné pohybové aktivity pro zlepšení koncentrace a sebeovládání

Život nanečisto – realizátorem projektu je spolek Mimo domov

Příprava dospívajících ze zařízení náhradní rodinné výchovy, jehož cílem je připravit klienty  DD a DDŠ ve věku 15 – 23 let na přechod do samostatného života a zvýšit tak jejich šanci na plynulé začlenění do společnosti, jak v kontextu uplatnění na trhu práce, tak v oblastech finanční gramotnosti asociálních dovedností.

Patron – realizátorem projektu je Liga otevřených mužů  (LOM) a spolek Múzy dětem

Podpora sociální integrace mladých mužů a žen ze zařízení náhradní rodinné výchovy (ZNV) podpořený finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost (dále jen “Projekt Patron”), jehož cílem je usnadnit vyrůstajícím v ZNV ve věku 16 – 21 let, přechod do běžného života a zvýšit jejich šanci na začlenění do společnosti, zejména v kontextu uplatnění na trhu práce.

Začni správně – realizátorem je obecně prospěšná společnost yourchance o.p.s. 

Smyslem fungování je prosazování potřebných změn v oblasti:

 • – výuky finanční gramotnosti
 • – integrace mladých dospělých opouštějících instituce náhradní rodinné výchovy

Projekt Začni správně podporuje mladé lidi z dětských domovů a pěstounské péče při odchodu z domova. A to především v oblastech jako je: hledání práce, zajištění brigády, komunikace s úřady, péče o děti, zajištění bydlení, plánování finance, další vzdělávání…

Milý Ježíšku

Projekt, který plní přání dětem z dětských domovů

Klíčové aktivity určené dětem od 15 let výše

Cílem je usnadnit dětem z dětského domova přechod do běžného života, kde již nebudou mít sociální vazby, které jim poskytuje naše zařízení.

 • Tematická setkání (organizuje společnost yourchance o.p.s.) uskutečňují se v Praze

Poskytují:

 1. Komunitu – skupinu mladých lidí, kteří naslouchají
 2. Vzdělávací aktivity, které dětem usnadní odchod z DD
 3. Setkání se zajímavými a inspirativními lidmi – osobnostmi
 4. Možnost podělit se s ostatními o starosti i zkušenostmi 
 • Mentoringový program (organizuje yourchance o.p.s., Liga otevřených mužů)

Propojuje mlaďochy s dospěláky, kteří jim pomáhají najít tu správnou cestu životem.

Mladí lidé mohou se svým mentorem/patronem konzultovat nejen otázky spojené se vzděláním či profesí, ale především s běžným každodenním životem

 • Příprava na život

Zapojování do péče o svěřené bytové i nebytové prostory, osobní věci …

 • Letní brigády

Zapojování dětí do letních brigád s cílem získání pracovních návyků, učení se skutečné práci, režimu a organizaci pracovního dne, včetně uvědomění si hodnoty peněz a hospodaření s reálně vydělanými příjmy.

 • Finanční gramotnost

Posílení sociálních kompetencí dětí se zaměřením na jejich ekonomickou gramotnost, stejně jako posílení obecných dovedností plánování a hospodaření.

 • Sexuální výchova

Vedení k odpovědnosti v partnerských vztazích, postoji k rodičovství, péči o děti.

Okruhy výchovně vzdělávacího programu:

Místo, kde žijeme – poznávat nejbližší okolí, orientovat se v něm

Lidé kolem nás – respektovat pravidla chování ve vztahu k druhému

Lidé a čas – dodržovat zásady správného denního režimu – čas na práci (školu), na odpočinek, aktivní odpočinek

Rozmanitost přírody – se zaměřením na ochranu životního prostředí a pozorování přírody

Člověk a jeho zdraví – vytvářet správné hygienické návyky, zvládat sebeobsluhu, samostatnost

Konkrétní úkoly výchovně vzdělávacího programu:

1. Péče o zdraví

Cíle:

 • vytvářet správné hygienické návyky, zvládat sebeobsluhu, samostatnost
 • umět se orientovat v každodenním životě
 • umět rozlišovat, co zdraví prospívá, a co naopak škodí

Očekávané výstupy:

 • zvládat sebeobsluhu
 • každodenní pobyt venku
 • pochopit organismus člověka – jak funguje, co potřebuje
 • návyk pravidelného jídla a správného stolování
 • zásady stravování v kolektivu, dodržování pitného režimu
 • informovat o škodlivosti kouření a alkoholu

2. Práva a povinnosti

Cíle:

 • respektovat pravidla chování ve vztahu k druhému
 • rozpoznat nevhodné a rizikové chování a uvědomit si jeho možné důsledky
 • rozvíjet sebeovládání, vytrvalost, samostatnost a vztahy mezi vrstevníky

Očekávané výstupy:

 • naučit se pomáhat druhému
 • zvládat běžné životní situace a emocionální problémy, korigovat nepřizpůsobivé chování
 • objasňovat normu, že právo a povinnosti „jdou ruku v ruce“ a nelze nadřazovat jednu oblast nad druhou

3. Příprava do školy

Cíl: 

 • naučit se zodpovědně připravovat na vyučování, včetně plnění písemných domácích úkolů

Očekávané výstupy:

 • opakovat a upevňovat již získané znalosti, dovednosti
 • pravidelná četba knih, časopisů
 • spolupráce s učiteli
 • zautomatizování daných činností

4. Média

Cíl:

 • vhodně využívat mediální prostředky

Očekávané výstupy:

 • čtení vhodných časopisů, knih
 • sledování pořadů v televizi
 • rozlišování vhodných a nevhodných pořadů
 • usměrňovat vysedávání u počítače, televize
 • sledovat aktuální dění doma i ve světě
 • regulovat používání mobilních telefonů

5. Kultura a sport, zájmová činnost

Cíle:

 • navštěvovat divadelní a filmová představení
 • sledovat a účastnit se sportovních akcí
 • posilování sebevědomí jednotlivců
 • předcházení sociálně patologických jevů
 • zdokonalování v oblasti sebepoznání

Očekávané výstupy:

 • umět se správně chovat při návštěvě kulturních i sportovních akcí
 • zařazovat pravidelné vycházky do přírody, rekreační sporty
 • naučit se smysluplně nakládat se svým volným časem a využívat nabídky zájmové i relaxační činnosti

6. Sebeobsluha

Cíle:

 • upevnění hygienických návyků
 • zvládnutí péče o osobní prádlo, oblečení
 • dbát na pořádek ve svém pokoji, v osobních věcech
 • dodržovat základní principy stolování a obsluhy stolu

Očekávané výstupy:

 • denní provádění osobní hygieny a výměny prádla
 • vhodné odívání a líčení, používání prostředků osobní hygieny
 • zvládnutí přepírání, třídění prádla do pračky
 • účast a pomoc při péči o malé děti
 • účast a pomoc při servírování svačin a večeří na jednotlivých skupinách
 • příprava jídelníčku a celodenní vaření v sobotu na jednotlivých skupinách

7. Komunikace

Cíle:

 • zvládnutí základních komunikačních dovedností ve vztahu k vrstevníkům a dospělým
 • vnímat a hodnotit výsledky své tvůrčí činnosti

Očekávané výstupy:

 • umět naslouchat a porozumět sdělení, pomáhat jim řešit problémy
 • podporovat čtení knih, časopisů
 • individuální rozhovory
 • netrpět vulgární chování a vyjadřování
 • sebeovládání a sebekontrola
 • každodenně provádět logopedická cvičení s vybranými dětmi

8. Sebeprezentace a jednání s druhými lidmi

Cíle:

 • zvládnutí vhodného způsobu chování v osobním styku a jednání s druhými lidmi
 • osvojovat poznatky, schopnosti a dovednosti důležité pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k ostatním lidem
 • rozvíjet sebeovládání, vytrvalost, samostatnost a vztahy mezi vrstevníky
 • poznávat vztahy v rodině – funkce a postavení jednotlivých členů rodiny

Očekávané výstupy:

 • poskytovat prostor pro jednání s vrstevníky a dospělými např. při volných vycházkách, v obchodě, u lékaře, na poště, ….
 • dodržovat pravidla a zvyklosti chování ve společnosti tj. pozdrav, podání ruky, úcta ke starším, …
 • vědomě dodržovat morální zásady a pravidla chování, orientovat se v základních mravních hodnotách
 • umět důstojně reprezentovat sebe i DD při veřejných vystoupeních
 • zapojovat se do společenského dění v naší obci

9. Finance a hmotné zabezpečení

Cíle:

 • získání základních informací o penězích a jejich používání
 • rozvíjení finanční gramotnosti

Očekávané výstupy:

 • naučit se hospodařit s kapesným (kasička, fiktivní peníze, směnárna)
 • informovat o ceně oblečení a obuvi, o výši zápisného do zájmové činnosti, o cenách věcí běžné denní spotřeby
 • vést děti k zodpovědnosti – nutnost převlékání oblečení po příchodu ze školy, šetření energií i vodou, pravidelné docházení do kroužků, neplýtvání jídlem
 • netrpět poškozování majetku, učit děti respektovat pravidla
 • pěstovat kladný vztah k práci, podporovat účast na brigádách a pracovních činnostech v parku (hrabání trávy i listí, úklid spadaných větví, jablek …), vhodná motivace, osobní příklad

10. Dopravní pravidla

Cíle:

 • Umět
 • učit se odhadnout možná nebezpečí

Očekávané výstupy:

 • dbát zvýšené pozornosti při volné vycházce
 • uplatňovat základní pravidla účastníků silničního provozu
 • znát důležitá telefonní čísla

11. Pravidla soužití v DD

Vychovatel – dítě

 • – správně a ohleduplně oslovovat děti
 • – řešit problémy v klidu
 • – být spravedlivý
 • – mít smysl pro humor a legraci
 • – být spolehlivý a trochu přísný
 • – být vstřícný, ohleduplný a tolerantní
 • – nekřičet, netřískat s věcmi
 • – neponižovat děti
 • – být objektivní, spravedlivý
 • – netrpět šikanování
 • – nepoužívat fyzické násilí
 • – nenadávat vulgárně
 • – neodhánět děti, když nám chtějí něco sdělit

Dítě – dítě / děti mezi sebou /

 • – oslovovat se křestním jménem
 • – tvořit dobrý kolektiv
 • – tolerovat názor druhého
 • – být k sobě slušní, pozorní a upřímní
 • – spolupracovat, pomáhat si a půjčovat si věci
 • – řešit problémy s humorem
 • – vyslyšet druhé – slyšet se navzájem
 • – neubližovat si fyzicky ani psychicky
 • – nebýt vulgární
 • – nepřekřikovat se
 • – nevysmívat se a neponižovat

Dítě – vychovatel

 • – slušně, zřetelně zdravit a oslovovat vychovatele
 • – mít odvahu říci slušně svůj názor
 • – být ochotný spolupracovat
 • – neskákat do řeči, nevykřikovat
 • – nebýt drzý a neodmlouvat
 • – neprovokovat
 • – nepodlézat
 • – neohrožovat sebe a ostatní nevhodným chováním, např. honění, strkání, házení ostrých předmětů apod.

Program rozvoje osobnosti dítěte

Střednědobé a krátkodobé cíle péče o dítě v zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy; zejm. vyhodnocení předchozích cílů a způsob dalšího vzdělávání, zapojení do zájmové činnosti, do odpovídajících skupinových, socializačních kontaktů a kontaktů s rodinou.

Denní informační záznamy o dětech

Předávání denních informací o zapojování dítěte do pracovních a výchovně vzdělávacích činností, včetně jeho chování.

Pedagogický deník dítěte

Pedagogické hodnocení dítěte v oblasti výchovně vzdělávací.

Záznamy jsou prováděny 2x za rok.

Program v rámci MPP

Cílem prevence je rozvoj sociálních dovedností v navazování zdravých vztahů mimo rodinu, v schopnosti čelit sociálnímu tlaku, dovednosti rozhodovat se, efektivně řešit konflikty. Zásadní místo zde má primární prevence zaměřená na problematiku virtuálního světa a návykových látek, jejich účinky a rizika. Dále nabízení pozitivních alternativ volného času.

Zapojení do Programu v rámci MPP na jednotlivých rodinných skupinách vypracovaného metodičkou prevence: soutěže „Hravě žijme zdravě“ a plnění konkrétních úkolů MPP.

Zájmové akce a činnosti

Podzimní akce:

 • – pouštění draků- „Drakiáda“ (1. skup.)
 • – projekt „Pomoc přírodě“ (L. Tomášek)
 • – oslava Halloweenu (1. skup.)
 • – akce „Za halloweenským pokladem“ (1. skup.)                                      
 • – Kino Sedlec-Prčice
 • – tematická setkání v Praze (dle nabídky)
 • – turnaj v košíkové v DD (L. Tomášek)
 • – turistická výprava – poznáváme svůj kraj (2. skup.)
 • – návštěvy křesťanů
 • – návštěva sponzorů – americká firma Burton snowboards
 • – Aquapalace Praha Čestlice (volné vstupy – NF V. Kašákové)
 • – narozeninová oslava (1. skup.)
 • – Ukliďme svět, ukliďme Česko (3. skup.)
 • – dopravní soutěž – závody na kolech a koloběžkách (J. Kuželková)
 • – Vrakiáda Sedlec-Prčice – přehlídka traktorů
 • – Svatomartinský průvod s lampiony, Sedlec – Prčice
 • – Jsem Laskavec – Domov pro seniory

Zimní akce:

 • – lampionový průvod Přestavlky
 • – projektový den k Vánocům: Výroba vánočních dekorací určených k výzdobě (3. skup.), Vánoční pečení a zdobení (1. skup.)
 • – Advent na statku – Borotín (1. skup.)
 • – rozsvěcení vánočních stromů – Sedlec, Prčice
 • – Mikulášská besídka a nadílka v DD
 • – turistická výprava – cesta za poznáním (2. skup.)
 • – vánoční trhy v Táboře (4. a 5. skup.)
 • – vánoční besídka v DD
 • – narozeninová oslava (1. skup.)
 • – lyžování v SKI areálu Kvasejovice (I. Pešková)
 • – stolní hry – turnaj v „Člověče nezlob se“, Velké Heřmanice
 • – dětský karneval v DD – „Upíří rej“ (I. Pešková)
 • – kulinářská soutěž „Masterchef junior Přestavlky“ (L. Tomášek)
 • – projekt „Chill“ – snowboarding ve Ski areálu Monínec
 • – tematická setkání v Praze (dle nabídky)

Jarní akce:

 • – hasičské soutěže
 • – Ukliďme svět, ukliďme Česko (3. skup.)
 • – tematická setkání v Praze (dle nabídky)
 • – návštěva restaurace (4. skup.)
 • – Matějská pouť Praha
 • – Den Země – 22.4.
 • – narozeninová oslava (1. skup.)
 • – turistická výprava – poznáváme své okolí (2. skup.)
 • – projekt „Čarodějnický rej“ – výroba a pálení čarodějnic
 • – Zvěřinec – pochod za K. H. Máchou  – 1. Máj (5. skup.)
 • – Slavata Triatlon Tour 2019, Tábor – cyklozávody
 • – Běh naděje Sedlec-Prčice
 • – Skanzen na Vysokém Chlumci – tradice Velikonoc (4. skup.)
 • – Sedlčany – „Vzhůru do pedálů“ (5. skup.)
 • – Velikonoce na statku – Borotín (1. skup.)
 • – projektový den k Velikonocům: Velikonoční pečení a zdobení (3. skupina), Tradice velikonočních svátků (1. skup.)
 • – Slavnostní a soutěžní zahájení rybářské sezony – Hůrka (5. skup.)
 • – Dračí lodě – Praha

Letní akce:

 • – Kamýk nad Vltavou – zřícenina hradu, sportovní hřiště (4. skup.)
 • – šipkovaná s pokladem (1. skup.)
 • – Mirakulum – Milovice
 • – Aquapalace – Praha Čestlice
 • – Písek – „Cipískoviště“ (5. skup.)
 • – narozeninová oslava (1. skup.)
 • – ZOO Tábor (1. skup.)
 • – Den dětí
 • – tematická setkání v Praze (dle nabídky)
 • – turistická výprava- krásy přírody (2. skup.); přehrada Orlík – exkurze (5. skup.)
 • – pohádkový les Sušetice
 • – Křtiny hříbat – Cunkov
 • – slavnostní ukončení školního roku
 • – letní pobyty dle nabídky
 • – individuální letní tábory pro děti

Možnost dalších akcí dle aktuálních nabídek

Součástí je Návrh mimoškolních aktivit

Zájmová činnost organizovaná TJ Sokol Sedlec-Prčice

Oddíl kopané

Komunitní kruh

Jedná se o pravidelné setkávání dětí na dané rodinné skupině, které probíhá každé pondělí. Obsah a vedení komunitního kruhu respektuje věkové a individuální zvláštnosti dětí. Klíčovou úlohu v komunitním kruhu hrají otázky navozená témata. Cíleně se rozvijí pozitivní vztahy na rodinné skupině, posiluje se soudržnost, porozumění mezi dětmi a tím působí na utváření bezpečného klimatu ve skupině.

Spolupráce

Spolupráce se školou, kterou naše děti navštěvují (ZŠ a MŠ Sedlec – Prčice, SOU Sedlčany, SOU Benešov), včetně návštěv společných akcí (divadelní představení, koncerty, přednášky, filmová představení, …). Setkávat se na společných akcích spřátelených dětských domovů.

Zapojování se do veřejného dění v naší obci, reprezentovat naše zařízení.

Klíčový pracovník

Každému dítěti je přidělen klíčový pracovník, který provádí s dítětem pohovor 2x za měsíc nebo dle potřeby dítěte a z veškerých informací provede zápis.

Závěr

Cílem výchovně vzdělávacích činností je vytvoření co nejstabilnějšího prostředí, které dětem umožňuje uspokojování základních, materiálních, citových, i speciálních potřeb a které zajišťuje rozvíjení vědomostí, dovedností a návyků s přihlédnutím k zájmům a individualitě každého dítěte. Připravit dítě na samostatný a plnohodnotný život ve společnosti.

Součástí celoročního plánu výchovně vzdělávací činnosti je Náplň mimoškolní činnosti, Režim dne a Návrh mimoškolních aktivit.

Vypracovala: Stanislava Veselá

TOPlist