logo
Archivy
Zřizovatelem této příspěvkové organizace je Středočeský kraj
zrizovatel

plakat plakat

Přínosným partnerem pro náš dětský domov je Nadační fond Veroniky Kašákové.


GDPR

Základní škola a Dětský domov Sedlec – Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech (např. případ vedení dokumentace školy). Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schrány, ID wt9xdgs, emailem na adrese skola.prestavlky@tiscali.cz nebo poštou na adrese Základní škola a Dětský domov Sedlec – Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace, 257 91 Sedlec – Prčice.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobních údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je:
Mgr. Veronika Randová
tel. 317 834 317, email veronika.randova@seznam.cz
k zastižení v kanceláři školy v pracovní dny 6:30 – 14:30 hodin

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

 • jméno a příjmení;
 • rodné číslo;
 • státní občanství;
 • místo narození;
 • místo trvalého pobytu, popř. místo pobytu na území České republiky;
 • údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání;
 • datum zahájení vzdělávání ve škole;
 • údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole;
 • vyučovací jazyk;
 • údaje o znevýhodnění žáka;
 • údaje o mimořádném nadání žáka;
 • údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení;
 • údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání;
 • datum ukončení vzdělávání ve škole a údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední nebo vyšší odborné škole ukončeno.

Výše vymezené údaje se dále v souladu s ustanovením § 28 odst. 5 zák, č, 561/2004 Sb. a zák. č. 109/2002 Sb. předávají MŠMT, Policii ČR, příslušnému OSPOD, soudu, apod.

Směrnice k ochraně osobních údajů dle GDPR

Další informace ohledně GDPR – p. Randová.

TOPlist